Twórca funkcjonalizmu prawniczego Oliver W. Holmes twierdził, iż „Życiem prawa jest nie logika, lecz doświadczenie”. Najważniejsze dla funkcjonalistów było „prawo w działaniu”, a nie „prawo w książkach”. Holmes uważał, iż nauka prawa powinna zajmować się prognozowaniem przyszłych decyzji sądów, pisząc: „Przez prawo nie rozumiem nic innego, niż przewidywanie tego, co sądy faktycznie czynią”. Inny prekursor funkcjonalizmu prawniczego John Ch. Gray dowodził, że prawem jest to co sędziowie w orzecznictwie uznają za prawo. Jerome Frank przedstawiciel realizmu prawniczego uważał, że przedmiotem analizy prawnika winny być nie tyle same decyzje sądów, ile proces ich podejmowania, badany w aspekcie psychologicznym.

Doświadczenie zawodowe, którym dysponuję pozwala mi zaakceptować powyższe poglądy. Studia prawnicze ukończyłem w 1991r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem jednego z najwybitniejszych polskich cywilistów prof. dr. hab. Mirosława Nesterowicza. Trud promotora włożony w ukształtowanie mojej prawniczej osobowości zaowocował przyznaniem nagrody I stopnia dla najlepszej pracy magisterskiej obronionej w 1991r. na Wydziale Prawa UMK w Toruniu pt. „Przekształcenie własności państwowej”.

Po ukończeniu studiów prawniczych zajmowałem się praktyczną stroną prawa międzynarodowego obrotu gospodarczego, doradzając podmiotom korporacyjnym w Szwajcarii ( Lugano ) i we Włoszech ( Mediolan i Bergamo). W roku 1996 rozpocząłem aplikację adwokacką, którą ukończyłem zdając z oceną bardzo dobrą egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy w roku 2000.

Od roku 2001 wykonuję zawód adwokata z siedzibą w Bydgoszczy. Do wiodących obszarów mojej praktyki adwokackiej należą : odpowiedzialność cywilna za szkody, ochrona praw podmiotowych, realizacja uprawnień stron umowy cywilnej, stosunki majątkowe między małżonkami, odpowiedzialność organów państwa, a także implikacje karnoprawne stosunków cywilnych. Doradzam także obywatelom państw anglosaskich w przedstawianych m.in. przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, czy Ambasadę Australii w Polsce – zagadnieniach prawnych.

Zapewniam szybkie i skuteczne rozwiązania gwarantujące moim Mocodawcom satysfakcję i bezpieczeństwo prawne. Posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające rozwiązywać skomplikowane zagadnienia prawne. Mój Klient ma prawo oczekiwać ode mnie nie tylko odpowiedzi na swoje bieżące potrzeby, ale także przewidywania i postrzegania jego przyszłego interesu i przyszłych potrzeb związanych z toczonym sporem prawnym.

Zadowolenie osoby, która powierzyła mi swój problem prawny jest celem, który osiągam dzięki mojemu zaangażowaniu, kompetencji, uczciwości, doświadczeniu, umiejętnościom i wytężonej pracy.

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

google maps for my website