Prawo dotyczące odpowiedzialności organów państwa

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach, w których obywatel, właściciel, podatnik, został pokrzywdzony działaniami i zaniechaniami :

  • jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa
  • urzędów państwowych i samorządowych
  • urzędników państwowych i samorządowych

wywołanymi :

  • wydaniem decyzji
  • wydaniem orzeczenia
  • działaniem funkcjonariuszy państwowych i samorządowych sprzecznych z obowiązującym prawem
  • działaniem funkcjonariuszy państwowych i samorządowych przy wykonywaniu czynności

W ramach naszych usług sporządzamy skargi, pozwy i wystąpienia oraz reprezentujemy pokrzywdzonych i uprawnionych przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Zapewniamy ochronę prawną sporządzając skargi na przewlekłość postępowań , skargi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją aktów normatywnych.

Reprezentujemy naszych mocodawców w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości.

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]